Korupcijas riski

cb-02

Korupcijas novēršanas pamatjautājumi

Interešu konflikts

E-apmācības kursi


Korupcijas riski

Iekšējā kontrole ir process, kurā organizācija regulē tās darbību, lai efektīvi un produktīvi izpildītu savu misiju un sasniegtu mērķus. Viena no iekšējās kontroles sistēmas darbības prasībām ir iespējamo korupcijas un interešu konflikta izveidošanās risku novēršana.

Regulāra personāla apmācība korupcijas un interešu konfliktu jautājumos ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu šīs pamatprasības izpildi un mazinātu risku iestādei vai uzņēmumam tikt iesaistītam koruptīvās darbībās.
Publiskajā sektorā prasību kopumu korupcijas risku novēršanā nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums, kas iestādes vadītājam uzliek par pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu, Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.326 «Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs», cita starpā, iezīmē korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldīšanas pienākumu, Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 «Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā» cita starpā nosaka darbinieku apmācību nodrošināšanas pienākumu.

Privātajā sektorā normatīvais regulējums nav tik koncentrēts, tomēr, jāapzinās, ka kukuļošana ir plaši izplatīta parādība starptautiskajos darījumos, ieskaitot tirdzniecību un investīcijas, kas rada nopietnas bažas, apdraud labu pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo starptautiskās konkurences nosacījumu.

Latvija 2014.gada 31.martā ir pievienojusies OECD konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Latvija ir apliecinājusi savu gatavību apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un korupciju, kā arī ir apņēmusies veicināt starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu sekmīgu pārrobežu kukuļošanas lietu izmeklēšanu un trauksmes cēlēju nepieciešamo aizsardzību, stiprinātu sadarbību starp valsts pārvaldi, privāto sektoru un sabiedrību cīņā ar korupciju, veicinātu komersantu labprātīgu ziņošanu un vienošanās procedūras korupcijas lietās. Cita starpā konvencija nosaka pienākumu noteikt juridisko personu atbildību par ārvalsts amatpersonas kukuļošanu saskaņā ar savas valsts tiesiskajiem principiem, bet fiziskām personām brīvības atņemšanu.

Neskatoties uz to, ka normatīvā bāze korupcijas apkarošanai privātajā sektorā vēl ir tapšanas stadijā, privātā sektora uzņēmumi jau saskaras ar izaicinājumiem un nepieciešamību ieviest efektīvas iekšējas kontroles korupcijas risku mazināšanā. Piemēram, Apvienotās Karalistes Pretkorupcijas likums nosaka nelimitētus monetāru sodu apmērus un iespējas vērsties pret kukuļošanas darbības apsūdzētiem uzņēmumiem eksteritoriāli, neatkarīgi no tā, kurā jurisdikcijā notika noziegums. Līdzīga ietekme ir arī, piemēram, ASV The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, kas pie noteiktiem nosacījumiem var liegt uzņēmumam piekļuvi ASV finanšu saistāmai, piemēram, veikt darījumus ASV dolāros, kas, savukārt var izslēgt uzņēmumu no iespējas attīstīties un konkurēt.

Atbilstoša un visaptveroša iekšējā kontroles sistēma korupcijas risku pārvaldīšanā ir institūcijas/uzņēmuma panākumu atslēga. Viens no iekšējās kontroles elementiem ir personāla apmācība.

SIA Compliance Baltic ir izstrādājusi vairākus e-apmācības kursus korupcijas novēršanas jomā:

  • “Korupcijas novēršanas pamatjautājumi”, kurš sniedz ieskatu korupcijas problemātikā, skaidrojot, kas ir korupcija un tās izpausmes publiskajā un privātajā sektorā, tās krimināltiesiskos aspektus, katra atbildību tās mazināšanā un ieguvumus sabiedrībā.
  • “Amatpersonu interešu konflikts”, kas ļauj labāk izprast interešu konfliktu riskus, atpazīt interešu konflikta situācijas un rīkoties atbildīgi.

Kursi ir izstrādāti vienkāršā un saprotamā valodā, sniedz interaktīvu iesaisti un atgriezenisko saiti jau apmācību procesā, kā arī tiek noslēgti ar zināšanu pārbaudi. Katrs students, sekmīgi nokārtojot testu, var saņemt apliecinājumu par zināšanu apguvi. Uzņēmumam ir iespēja jebkurā laikā saņemt atskaites par darbinieku apmācībām un zināšanu pārbaudes rezultātiem.

Piedāvājums e-apmācību kursiem  korupcijas novēršanas jautājumos